Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính
Ngày cập nhật 30/06/2020

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được UBND, các ban ngành, cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong làm việc của cán bộ công chức góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động và phục vụ nhân dân của các ban, ngành, cán bộ, công chức trên địa bàn xã. Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo đôi lúc còn chưa sâu sát, sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính chưa nhịp nhàng, thiếu đồng bộ; số hồ sơ trễ hẹn vẫn còn xảy ra, đặc biệt là lĩnh vực giải quyết thủ tục đất đai và Lao động - Thương binh và Xã hội; việc số hóa hồ sơ chưa đảm bảo.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên; đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn xã, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức độ hài lòng, chất lượng giải quyết công việc, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban ngành, cán bộ, công chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã:

a) Thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Thực hiện tiếp nhận, cập nhật đầy đủ các hồ sơ vào phần mềm Dịch vụ công khi tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đối với hồ sơ giải quyết nhiều ngày, cập nhật thông tin hồ sơ đối với hồ sơ giải quyết trong ngày.

  c) Đối với trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ cập nhật đầy đủ thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

d) Triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy trình ISO nội bộ.

e) Tăng cường đăng tải các thông tin về nội dung cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử của xã.

f) Bám sát triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã

a) Tiếp tục tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã, hướng dẫn các quy trình, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ xã.

b) Chủ trì phối hợp với Bộ phận Văn hóa thông tin tăng cường đăng tải các tin bài về nội dung CCHC trên trang thông tin điện tử xã, qua loa phát thanh.

c) Bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần của lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện đại hóa nền hành chính nhằm khắc phục, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của lĩnh vực phụ trách.

3. Bộ phận Tư pháp

Thường xuyên tham mưu UBND xã tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND xã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lắp; bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần của lĩnh vực cải cách thể chế nhằm duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của lĩnh vực phụ trách.

4. Bộ phận Tài chính - Kế toán

Bám sát rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần của lĩnh vực cải cách tài chính công, tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội nhằm khắc phục, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của lĩnh vực phụ trách.

UBND xã sẽ xem xét, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức cuối năm.

 

Phú Bửu
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 4